Oplægsholdere

 

Allan Paarup, Ambulancepersonale

Region H

Om oplægget: “Krudttønden” Oplæg ved Læge og Paramediciner En akutlægebils beretning om terrorhændelsen ved Krudttønden. Med fokus på mental parathed ved hændelsen i 2015 vs mental parathed i 2021.
Ekspertiseområder: Paramediciner i Akutberedskabet.


Anders Vestergaard Krusenstjerne-Hafstrøm, Læge

Holbæk sygehus akutafdelingen

Om oplægget: Smertebehandling ved smertefulde procedure af børn i akutmodtagelsen. Hvad muligheder er der? Få en kort introduktion til farmakologiske og non-farmakologiske muligheder. Bl.a. brug af P.O Midazolam, næsespray ketamin/sufentanil, og bliv kort introduceret til den nye smertevejledning til smertefulde procedure hos børn
Ekspertiseområder: Jeg er uddannet speciallæge i almen og akutmedicin. Har været fast tilknyttet akutafdelinger siden 2013. Har gennem de sidste 5 år beskæftiget mig særlig med smertebehandling og procedure relaterede smerter i akutmodtagelsen.


Anette Sønderby, Sygeplejerske

Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest

Om oplægget: DANTS (Danske Akutsygeplejerskers Non–Technical Skills) Kom og hør hvad DANTS betyder og hvordan redskabet bruges i Region Midt. Ikke kun kliniske og tekniske, men også ikke- tekniske færdigheder har betydning for patientsikkerheden, effektivteten og oplevelsen af den akutte sygepleje. DANTS er et læringsredskab, som anvendes til kompetence- vurdering og udvikling af sygeplejersker under uddannelse til akutsygeplejersker. Redskabet fokuserer på læring og vurdering af adfærd i akut sygeplejens komplekse og dynamiske kliniske virkelighed. Kom og hør mere. Efter 30 minutter vil du vide hvad DANTS betyder og kan anvendes.
Ekspertiseområder: Uddannet sygeplejerske, klinisk vejleder og cand. soc. i uddannelsesvidenskab. Arbejder som kvalitets- og udviklingsansvarlig i Akutafdelingen i Hospitalsenheden Vest (Herning og Holstebro)


Benedict Kjærgaard, Læge

Aalborg University Hospital

Om oplægget: Lungeemboli overses ofte trods måske tidlige symptomer. Når det først er helt galt, kan der opstå hjertestop, som er vanskelig trakterbar. Men hvis man ikke giver op og behandler med HLR og ringer til en ven, er der stadig chance for at redde patienten til et godt liv. Oplægget handler om hvorledes eksperimentel lungeemboli hos grise førte til redning af mennesker med bærbar hjertelungemaskine teknik
Ekspertiseområder: Mangeårig thoraxkirurg, og mangeårig erfaring med dyreforsøg. Fløjet med SAR helikopter gennem mere end 30 år


Bettina Andersen, Sygeplejerske

Køge Akutafdeling

Om oplægget: Fagmodulet Avanceret Sygepleje, udspringer af ideen om, at gøre ventetid til behandlingstid, sikre højere sygepleje kompetencer og dermed øge flow i patientforløbene. At erfarne sygeplejersker får viden, færdigheder og kompetencer til, at optage anamnese, og påbegynde behandling af udvalgte akutte patienter, til lægen overtager behandlingen.
Ekspertiseområder: Afdelingssygeplerske i Akutafdelingen gennem 10 år, har 24 års erfaring fra det akutte område.


Cecilie Lykke, Sygeplejerske

Rigshospitalet

Om oplægget: Oplægget vil tage udgangspunkt i arbejdsgangen i praksis omkring Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, med særligt fokus på afklaring af patientens samtykkekompetence og forebyggelse af tvang.
Ekspertiseområder: Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile trådte i kraft i Danmark i 2018. For at kunne leve op til det juridiske ansvar på Rigshospitalet, er der nedsat en projektgruppe, der har til formål at udvikle værktøjer og metoder til brug i praksis.


Christina Rosenlund, Læge

Dansk Center for Organdonation

Om oplægget: Organdonation - har det overhovedet en plads i akutmedicin, præhospitalet og i akutmodtagelsen? En illustrativ gennemgang af organdonation i Danmark og den betydning arbejdet med organdonation kan have for den professionelle og for den familie, der skal miste en, de holder af.
Ekspertiseområder: Overlæge, speciallæge i neurokirurgi. Neurotraumer, traumeteams, neurointensiv behandling, > 100 donationsforløb. Master i humanistisk organisationsudvikling. Nu nationalt ansat i DCO.


Dorte Albertsen, Sygeplejerske

Herning Sygehus

Om oplægget: Corona-pandemien har på mange måder været en udfordring for mange i det danske sundhedsvæsen. Dagens paneldebat skal initielt give de enkelte deltagere 5-7 minutter til kort at beskrive de strukturelle udfordringer ved Coronaepidemien både i opstartsfase, under spidsbelastning og ved nedtrapning af beredskabet. Vi inviterer til dialog for at blive klogere på, hvordan vi fremover i sådanne situationer kan bedre samarbejdet og evt. undgå at forstærke samarbejdspartneres udfordringer. Oplægget er ment som en åben undren og nysgerrighed på, hvordan andre sektorer har oplevet situationen markant anderledes end man selv har.
Ekspertiseområder: Akutsygeplejerske ansat i akutmodtagelsen Herning. Har en mangeårig erfaring inden for akutsygeplejen og en bred palet af ekspertise. MIt arbejdsfelt varierer, og stækker sig fra betjening af hospitalsvisitationen, skadestuearbejde med behandlersygeplejerskefunktion og traumemodtagelsen, akutsygeplejerske med modtagelse af alle symptombilleder i alle aldre, og selvstændig virke i akutklinikken Ringkøbing.


Gerhard Tiwald, Læge

HSUH Køge

Om oplægget: Speciallægeuddannelsen i Akutmedicin - Hvor står vi efter tre år? Oplæggene giver et overblik over situationen siden etableringen af specialet og de udfordringer vi hidtil har mødt i de tre videreuddannelsesregioner. Efter oplæggene lægges der op til en diskussion af bl.a. rekruttering til specialet og justering af videreuddannelsen i fremtiden.
Ekspertiseområder: Ledende overlæge Akutafdelingen SUH Køge Postgraduat klinisk lektor Akutmedicin Videreuddannelsesregion Øst Speciallæge Akutmedicin og Intern medicin Fellow of the European Board of Emergency medicine Hovedkursusleder Akutmedicin Medlem af Bestyrelsen, Uddannelses- og Ultralydsudvalg DASEM


Gitte Boier Tygesen, Forsker

Akutafdelingen Aarhus Universitetshospital

Om oplægget: Kan vi nedbringe antallet af akutte indlæggelser for gruppen af socialt udsatte patienter med et skadeligt alkoholforbrug? I et tværsektorielt projekt afprøves en udgående og opfølgende funktion til socialt udsatte borgere med hyppige alkoholrelaterede kontakter. Projektet udgår fra Akutafdelingen AUH og støttes af Region Midtjylland. Kom og hør om de første erfaringer og udfordringer.
Ekspertiseområder: Gitte har beskæftiget sig med akutmedicin i 20 år som sygeplejerske, udvikler og forsker. De seneste år med fokus på patientsikkerhed, klinisk forværring, systemer til tidlig opsporing af kritisk sygdom og nu sårbare mennesker. Ansat v Akutafdelingen, AUH & Center for Akutforskning, AU.


Hanne Arildsen, Læge

Infektionsmedicinsk afdeling, AUH

Om oplægget: Infektionssygdomme, AUH anno 2020/21 En fortælling om en afdeling, der fra dag til dag blev vendt op og ned - fagligt, organisatorisk og samarbejdsmæssigt. Ændret arbejdsfunktion, daglig opdatering, nye fysiske rammer og et engagement, der fik det hele til at lykkes - men ikke uden udfordringer.
Ekspertiseområder: Overlæge ved Infektionsmedicinsk afdeling, AUH. Under pandemien deltog afdelingen i pleje og behandling af patienter med COVID-19, AUH's beredskab, testaktivitet samt faglig rådgivning ifm. den regionale COVID indsats.


Hanne Fulton, Sygeplejerske

Aarhus Universitetshospital

Om oplægget: Kan vi nedbringe antallet af akutte indlæggelser for gruppen af socialt udsatte patienter med et skadeligt alkoholforbrug? I et tværsektorielt projekt afprøves en udgående og opfølgende funktion til socialt udsatte borgere med hyppige alkoholrelaterede kontakter. Projektet udgår fra Akutafdelingen AUH og støttes af Region Midtjylland. Kom og hør om de første erfaringer og udfordringer.
Ekspertiseområder: Hanne har mange års erfaring i arbejdet med sårbare mennesker. Hun har arbejdet som gadesygeplejerske, i socialforvaltningen, på psykiatriske afdelinger, som alkoholbehandler, og socialsygeplejerske på AUH, hvor hun nu er projektsygeplejerske på et Forsøgsprojekt med socialt udsatte.


Iben Duvald, Forsker

Aarhus Universitet / Akutafdelingen HEM

Om oplægget: Hvordan organiserer en akutafdeling, almen praksis og 3 kommuner ved hjælp af aktionsforskning et nyt patientforløb, hvor ældre akut syge patienter behandles i hjemmet og dermed undgår en akut indlæggelse på hospitalet? Få en kort beskrivelse af det nye ”admission avoidance” patientforløb samt fortællingen om den igangværende proces med at finde organiseringen for forløbet. En proces, der har inkluderet en identificering af udfordringer i det eksisterende tværsektorielle samarbejde, workshops med idégenererende medarbejdere, dialogmøder og involvering af de deltagende organisationer på flere niveauer, samt en dynamisk testperiode under en turbulent covid-situation.
Ekspertiseområder: Organisering og Kvalitativ forskning


Jacob Taulo, Ambulancepersonale

Ambulancesyd Nyborg

Om oplægget: Opgaven og overvejelserne bag det at være ambulanceleder på Storebælts ulykken 02.01.2019


Jacob B. B. Christensen, Ambulancepersonale

Præhospitalet / Sundhedsberedskabet

Om oplægget: Region Midtjylland bliver under 1. bølge af COVID anmodet om hjælp til hjemtagelse af covid-smittede danskere af Forsvaret. Herefter pågår et hurtigt udviklingsarbejde i tæt samarbejde med Aarhus Universitetshospital og Forsvaret, hvor de nyindkøbte EpiShuttler bliver centrale i opgaveløsningen.


Jakob Stensballe, Læge

Rigshospitalet

Om oplægget: Vaccination mod COVID-19 er af helt afgørende betydning for kontrol med COVID-19 pandemien. Vaccine-induceret immun trombose og trombocytopeni (VITT) er et nyt syndrom, der er opstået efter introduktion af de adenovirusvektorbaserede COVID-19-vacciner ChAdOx1 nCoV-19 og Ad26.COV2-S. Det er et hurtigt progredierende og potentielt livstruende syndrom, hvor hurtig diagnostik og behandling er essentiel og afgørende for prognosen for patienterne.
Ekspertiseområder: Blødning, Transfusionmedicin og Klinisk anæstesi


Jens Michelsen, Læge

Odense Universitetshospital

Om oplægget: Behandlingen af Rhabdomyolyse er kontroversiel pga. fysiologisk indgribende behandlingsmodaliteter hos en ofte fysiologisk skrøbelig patientpopulation på et yderst spinkelt evidensgrundlag. Hør om rationalet bag den nationale behandlingsalgoritme for Rhabdomyolyse udarbejdet i samarbejde mellem DASEM og DASAIM.
Ekspertiseområder: Speciallæge i anæstesi og intensiv terapi European Diploma in Intensive Care (EDIC) Deltager i arbejdsgruppen Rhabdomyolyse Behandlingsalgoritme"


Jesper Fabrin, Læge

Ortopæd kirurgisk afd. SUH Køge

Om oplægget: Den diabetiske fod behandles bedst i et tværfagligt samarbejde (MDT). Det er vigtigt at kende årsagen til tilstanden, hyppigst sårrene. Den akutte diabetiske fod er udfordrende og kræver ofte indlæggelse eller subakut henvisning til MDT. Begrebet "Acute Diabetic Footattack" introduceres og en hotline for sundhedsprofessionelle præsenteres.
Ekspertiseområder: Speciallæge i ortopædisk kirurgi. Jeg har ved siden af alm. ortopædisk kirurgi, i mange år haft interesse for den diabetiske fod. Efter introduktion af Steno initiativet beskæftiger jeg mig fuldtids med behandlingen af den diabetiske fod og implementeringen af det akutte forløb.


Jesper Kjaergaard, Læge

Copenhagen University Hospital Rigshospitalet

Om oplægget: Gennemgår den aktuelle viden om kølebehandling efter hjertestop og angiver nye retninger for behandling af komatøse patienter der er genoplivet efter hjertestop
Ekspertiseområder: Intensivbehandling efter hjertestop. Kardiologi


Jimi Juncker, Sygeplejerske

Rigshospitalet/ Traumecenteret

Om oplægget: Oplægget vil tage udgangspunkt i arbejdsgangen i praksis omkring Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, med særligt fokus på afklaring af patientens samtykkekompetence og forebyggelse af tvang.
Ekspertiseområder: Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile trådte i kraft i Danmark i 2028. For at kunne leve op til det juridiske ansvar på Rigshospitalet, er der nedsat en projektgruppe, der har til formål at udvikle værktøjer og metoder til brug i praksis.


Julie Nellemann Bang, Læge

Køge Akutmodtagelse

Om oplægget: Fokus for oplægget vil være på den helt praktiske tilgang til patienten med nyresvigt, både akut og kronisk, i en Akutmodtagelse. Nefrologi kan sagtens gøres svært - men man kan også gøre det enkelt for sig selv med helt simple redskaber. Årsager til akut (og kronisk) nyresvigt – en simpel tilgang
Primær udredning og behandling, herunder dialyseindikation
Fokuseret objektiv undersøgelse af den nyresyge
Lidt om væskebehandling til den nyresyge
Medicin ved nyresvigt – nice to know and need to know
Kontrast – er det et problem?
Særlige nefrologiske patientgrupper, som nefrologen gerne vil ringes op om uanset årsag til indlæggelse
Ekspertiseområder: Speciallæge i nefrologi; intern medicin siden sept. 2015. Min nefrologiske interesse spænder vidt inden for akut og kronisk nyresvigt (herunder dialyse og nyretransplantation), Jeg har også praktisk erfaring fra de fleste andre specialer (herunder urologi).


Laila Mejdal, Sygeplejerske

Regionshospitalet Midt

Om oplægget: DANTS (Danske Akutsygeplejerskers Non–Technical Skills) Kom og hør hvad DANTS betyder og hvordan redskabet bruges i Region Midt. Ikke kun kliniske og tekniske, men også ikke- tekniske færdigheder har betydning for patientsikkerheden, effektiviteten og oplevelsen af den akutte sygepleje. DANTS er et læringsredskab, som anvendes til kompetence- vurdering og udvikling af sygeplejersker under uddannelse til akutsygeplejersker. Redskabet fokuserer på læring og vurdering af adfærd i akut sygeplejens komplekse og dynamiske kliniske virkelighed. Kom og hør mere. Efter 30 minutter vil du vide hvad DANTS betyder og kan anvendes.
Ekspertiseområder: Uddannet sygeplejerske -og akutsygeplejerske, Uddannelsesansvarlig- og klinisk vejleder, Akutuddannelsen, HEM Diplomuddannelse i klinisk sygepleje Masterstuderende, DPU Århus Universitet


Lasse Høgh Andersen, Læge

Rigshospitalet, Afdeling for Bedøvelse Operation og TraumeCenter

Om oplægget: Børneparathed. Børn udgør typisk 10-20% af patienterne i akutmodtagelser og præhospitale tjenester. De præsenterer sig oftest med småskader, men enkelte kommer med livstruende traumer eller medicinske tilstande. Hvordan sikrer man, at man altid er klar til at hjælpe børn bedst muligt uanset deres tilstand? Hvordan gør man sin afdeling børneparat?
Ekspertiseområder: Børneanæstesiolog og præhospital akutlæge. Børnekoordinerende overlæge i Rigshospitalets TraumeCenter og Akutmodtagelse


Lis Just Madsen, Sygeplejerske

Akutmodtagelsen, Herning, Hospitalsenheden Vest

Om oplægget: Corona-pandemien har på mange måder været en udfordring for mange i det danske sundhedsvæsen. Dagens paneldebat skal initielt give de enkelte deltagere 5-7 minutter til kort at beskrive de strukturelle udfordringer ved Coronaepidemien både i opstartsfase, under spidsbelastning og ved nedtrapning af beredskabet. Vi inviterer til dialog for at blive klogere på, hvordan vi fremover i sådanne situationer kan bedre samarbejdet og evt. undgå at forstærke samarbejdspartneres udfordringer. Oplægget er ment som en åben undren og nysgerrighed på, hvordan andre sektorer har oplevet situationen markant anderledes end man selv har.


Lone Riis Mortensen, Læge

Præhospitalet / Sundhedsberedskabet

Om oplægget: Region Midtjylland bliver under 1. bølge af COVID anmodet om hjælp til hjemtagelse af covid-smittede danskere af Forsvaret. Herefter pågår et hurtigt udviklingsarbejde i tæt samarbejde med Aarhus Universitetshospital og Forsvaret, hvor de nyindkøbte EpiShuttler bliver centrale i opgaveløsningen.


Lotte Høgberg, Forsker

Bispebjerg Hospital, Anæstesiafdelingen & Giftlinjen

Om oplægget: Initialvurdering af den akutte forgiftningspatient - med særligt forkus på rusmiddelforgiftningen; Symptomvurdering vha toksidromtilgang, samt inital behandlingsplan. Der bliver tid til er kort rusmiddeloverblik, hvor gruppering relativt til effekt fremhæves, sam tid til nedslag på enkelte rusmidler/rusmiddeltyper.
Ekspertiseområder: Farmaceut, PhD, Medical Toxicologist


Martin Betzer, Kvalitets- og Udviklingschef

Falck Danmark A/S

Om oplægget: Corona-pandemien har på mange måder været en udfordring for mange i det danske sundhedsvæsen. Dagens paneldebat skal initielt give de enkelte deltagere 5-7 minutter til kort at beskrive de strukturelle udfordringer ved Coronaepidemien både i opstartsfase, under spidsbelastning og ved nedtrapning af beredskabet. Vi inviterer til dialog for at blive klogere på, hvordan vi fremover i sådanne situationer kan bedre samarbejdet og evt. undgå at forstærke samarbejdspartneres udfordringer. Oplægget er ment som en åben undren og nysgerrighed på, hvordan andre sektorer har oplevet situationen markant anderledes end man selv har.
Ekspertiseområder: Martin Betzer, Kvalitets- og Udviklingschef i Falck Ambulance. Martin er oprindeligt uddannet paramediciner, efterfølgende bachelor i præhospital akutmedicin, master i sundhedsforsking og master of business administration. Martin har fungeret bøde operativt på ambulance, operativt som leder og strategisk i nuværende stilling. Martin har relevante ekspertiseområder inden for operativ ambulancedrift på strategisk niveau, klinisk forretningsudvikling og ledelse i præhospitale organisationer.


Marc Ludwig, Læge

Regionshospital Nordjylland

Om oplægget: Speciallægeuddannelsen i Akutmedicin - Hvor står vi efter tre år? Oplæggene giver et overblik over situationen siden etableringen af specialet og de udfordringer vi hidtil har mødt i de tre videreuddannelsesregioner. Efter oplæggene lægges der op til en diskussion af bl.a. rekruttering til specialet og justering af videreuddannelsen i fremtiden.
Ekspertiseområder: Marc Ludwig er speciallæge i akutmedicin og intern medicin. Han har været ansat i funktion som postgraduat klinisk lektor i Akutmedicin ved Århus Universitet siden 2016 og har i flere år været medlem af Dansk Selskab for Akutmedicins uddannelsesudvalg, som han aktuelt er formand for.


Grethe Gad, Ambulancepersonale (Erstatter Martin Montan Rager)

Om oplægget: I oplægget vil jeg fortælle om Ambulancebehandleruddannelsen, herunder uddannelsens tilblivelse, opbygning, indhold, faglige mål og niveau, samt belyse samspillet mellem skole og praktiksted omkring uddannelse af eleven. Oplægget vil deslige belyse Ambulancebehandlerens faglige og medicinske kompetencer.


Mia Blaabjerg, Sygeplejerske

Aarhus Universitetshospital - Akutafdelingen

Om oplægget: Hvad er best practice i mødet med pårørende i akut krise, og hvordan kan sygeplejersken bedst muligt støtte pårørende i det akutte patientforløb? Det fokus har vi haft i Traumecentret på henholdsvis Aarhus og Aalborg Universitetshospital siden januar 2020. Med det fokus ønskede vi at blive klogere på hvad pårørende oplever i vores afdelinger, og hvilke behov pårørende har, når de står i en akut krise. Vi ønskede ligeledes en sygeplejefaglig kompetenceudvikling og en effektmåling heraf. I oplægget kommer jeg omkring baggrunden for projektet og vores foreløbige resultater.
Ekspertiseområder: MSc, Projektsygeplejerske, Akutafdelingen, AUH


Michael Cronqvist, Læge

Herlev Hospital

Om oplægget: “Krudttønden” Oplæg ved Læge og Paramediciner
En akutlægebils beretning om terrorhændelsen ved Krudttønden. Med fokus på mental parathed ved hændelsen i 2015 vs mental parathed i 2021.
Ekspertiseområder: Anæstesiolog og Præhospital akutlæge


Mikkel Brabrand, Læge

Odense Universitetshospital

Om oplægget: Oplægget handler om hvordan akutmedicin har udviklet sig i Danmark de sidste 10-15 år. Hvordan området gik fra at være nærmest ikke eksisterende som lægeligt fokusområde til i dag at være et selvstændigt speciale med nok den højeste koncentration af professorer i verden.
Men med en så hastig udvikling følger også udfordringer. Der er en ikke ubetydelig risiko for at det bliver det vilde vesten hvor nye behandlinger bliver taget i brug før de er klar til det. Hvor alle har deres egne hjemmestrikkede behandlingsregimer som aldrig er testet og kontrolleret. Hvor teknologi fylder meget og bruges af alle - også de som måske ikke helt har evnerne - endnu.
Med dette oplæg stilles skarpt på den akutte patient. Hvad ved vi og hvad ved vi ikke? Hvor gør vi det rigtige og hvor skal vi tænke os om en gang mere? Hvordan spiller det præhospitale område, akutmodtagelsen, primær sektoren og resten af sygehuset sammen så det hele går op i en højere enhed?
Ekspertiseområder: Mikkel Brabrand er overlæge i akutmodtagelsen på Odense Universitetshospital og forskningsleder i akutmedicin på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Han er også klinisk professor i akutmedicin på Syddansk Universitet.Morten Schrøder, Læge

Rigshospitalet Neonatalafdeling GN

Om oplægget: Præsentation af ny tværfaglig guideline for NÅR BØRN OG UNGE DØR I AKUTMODTAGELSEN: Det er altid svært, når børn og unge dør uventet - både for de pårørende og for personalet. Samtidig har håndteringen af disse uventede dødsfald tidligere ikke fået meget opmærksomhed, og situationerne er tit præget af usikkerhed både ift. lovgivning, praktikaliteter og håndtering af de følelsesmæssige aspekter. Alt det bliver du klogere på her!
Ekspertiseområder: Børnelæge med særlig interesse for svært syge børn og for sundhedskommunikation, og er initiavtivtager til den nye guideline. Den nye guideline er udviklet tværfaglig med bidrag fra bl.a. børnelæger, anæstesiologer, retsmediciner, sygeplejersker, hospitalspræst, imam og krisepsykolog.


Morten Hasager Kirk, Læge

Præhospitalet / Sundhedsberedskabet

Om oplægget: Region Midtjylland bliver under 1. bølge af COVID anmodet om hjælp til hjemtagelse af covid-smittede danskere af Forsvaret. Herefter pågår et hurtigt udviklingsarbejde i tæt samarbejde med Aarhus Universitetshospital og Forsvaret, hvor de nyindkøbte EpiShuttler bliver centrale i opgaveløsningen.


Naheeda Begum, Læge

Sjællands Universitetshospitalet Køge

Om oplægget: Hypoglykæmi- årsag og faldgruber.
Ekspertiseområder: Endokrinolog og Akutmediciner.


Pia Stangerup, Sygeplejerske

Køge Akutafdeling

Om oplægget: Fagmodulet Avanceret Sygepleje, udspringer af ideen om, at gøre ventetid til behandlingstid, sikre højere sygepleje kompetencer og dermed øge flow i patientforløbene. At erfarne sygeplejersker får viden, færdigheder og kompetencer til, at optage anamnese, og påbegynde behandling af udvalgte akutte patienter, til lægen overtager behandlingen.
Ekspertiseområder: Klinisk Uddannelsesansvarlig Sygeplejerske, Master i Uddannelse og Læring


Pia Vedel Ankersen, Forsker

VIA

Om oplægget: Er jeg syg? Fortolkningen af kropsfornemmelser er ikke altid lige til, og erkendelsesstien fra kropsfornemmelser til diagnose over symptomer er ofte snørklet. Det gælder i særlig grad for borgere med psykisk sygdom, fordi der altid er en alternativ fortolkning til de kropsfornemmelser der opleves - måske er det den psykiske sygdom der larmer! På baggrund af 26 interviews med borgere med psykisk sygdom, som har været akut indlagt, samt et litteraturstudie, sættes der fokus på oplevelsen og fortolkningen af kropsfornemmelser, og dertil oplevelserne af mødet med sundhedssystemet, når disse borgere kommer med fysiske symptomer.
Ekspertiseområder: Integrerede indsatser på tværs af sundhedsfaglige specialer og sektorgrænser. Fokus er på sundhedsprofessionelles og patienternes/borgernes perspektiver på integrerede indsatser, dels som praktikere og dels som brugere. Særligt patienter med psykiatrisk og somatisk co-morbiditet


Rasmus Lyngby, Ambulancepersonale

Akutberedskabet

Om oplægget: Dansk Råd for Genoplivning (DRG) præsenterer den kommende nationale anbefaling for team-samarbejde (pit-crew) under hjertestop udenfor hospital. Repræsentanter for de 5 regioner har under ledelse af DRG udarbejdet en række principper for opgavefordeling, prioritering og samarbejde under genoplivningsforsøg udenfor hospitalerne.


Søren Mikkelsen, Læge

Akutlægebilen i Odense, Odense Universitetshospital

Om oplægget: Den 2. januar 2019 indtrådte en stor ulykke på Storebæltsbroen. Et passagertog blev ramt af gods der faldt af et modsatkørende godstog. Ulykken kostede 8 mennesker livet. Den kombinerede redningsindsats blev foretaget af politiet, redningsberedskabet og den præhospitale sektor. Oplægget beskriver redningsindsatsen set fra redningsberedskabets og det præhospitale perspektiv.
Ekspertiseområder: Søren Mikkelsen er professor ved den Præhospitale Forskningsenhed i Region Syddanmark. Forskningsarbejdet kombineres med klinisk arbejde i det præhospitale område, hvor han er leder af Akutlægebilen i Odense.


Stine Strandkjær, Administration

Dansk Råd for Genoplivning

Om oplægget: Dansk Råd for Genoplivning (DRG) præsenterer den kommende nationale anbefaling for team-samarbejde (pit-crew) under hjertestop udenfor hospital. Repræsentanter for de 5 regioner har under ledelse af DRG udarbejdet en række principper for opgavefordeling, prioritering og samarbejde under genoplivningsforsøg udenfor hospitalerne.
Ekspertiseområder: Dansk Råd for Genoplivning, DRG, arbejder for at forbedre erkendelse, behandling, overlevelse og livskvalitet efter pludseligt uventet hjertestop og stroke.


Tobias Webber, Ambulancepersonale

Præhospitalet / Sundhedsberedskabet

Om oplægget: Region Midtjylland bliver under 1. bølge af COVID anmodet om hjælp til hjemtagelse af covid-smittede danskere af Forsvaret. Herefter pågår et hurtigt udviklingsarbejde i tæt samarbejde med Aarhus Universitetshospital og Forsvaret, hvor de nyindkøbte EpiShuttler bliver centrale i opgaveløsningen.


Ulf Grue Hørlyk, Læge

Hospitalsenheden Horsens

Om oplægget: 11/3 holdt Mette Frederiksen pressemøde, og lukkede Danmark ned. Alle landets akutafdelinger skulle grave dybt i deres beredskabsplaner, eller til at skrive dem. Få havde for alvor et billede af hvad vi kunne forvente at møde, da COVID-19 var en helt ny sygdom. Norditalien stod som skræmmeeksempel. De efterfølgende måneder var præget af hyppige, og pludselige ændringer i rammer og instrukser, vilde vagtplaner og en jagt på værnemidler, der til tider antog former der var spionromaner værdige. Danmark gik hjem, vi blev på arbejde. Den store isolation satte faglighed, samarbejdsrelationer og livet som sundhedsprofessionel på spidsen. Akutafdelingerne gik fra På en time vil jeg med udgangspunkt i den bog jeg blev bedt om at skrive om første bølge, tage konferencedeltagerne med på en tur i pandemiens anatomi, set fra min stol som ledende overlæge på akutafdelingen i Horsens.


 

 

 

Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev
Følg DEMC på:
 
 

Organisationerne

Kontakt os